พระนาคปรกใบมะขาม เจ้าคุณสุนทรสมาจาร (พรหม) วัดกัลยาณมิตร

พระนาคปรกใบมะขามเจ้าคุณสุนทรสมาจาร (พรหม