เหรียญรัชฎาภิเศกมาลา หรือเหรียญเปลือย ปี พ.ศ.2436 (ร.ศ.112)

เหรียญรัชฎาภิเศกมาลา  ปี ..2436 (..112)

            เหรียญรัชฎาภิเศกมาลา หรือเหรียญเปลือย ปี พ.ศ.2436 (ร.ศ.112)ใช้อักษรย่อ ร.ศ. เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่พระราชทานเป็นที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเหรียญนี้สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ และเข้าทูลละอองธุลีพระบาท ทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน เพื่อเป็นที่ระลึกในมหาพิธีมงคลพิเศษสมัยในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติเจริญมาบรรจบครบ 25 ปี วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2436 และได้พระราชทานในการพระราชพิธีฉัตรมงคลและฉลองพระไตรปิฏกเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2436 อีกคราวหนึ่ง

            ลักษณะเป็นเหรียญทรงกลม ด้านหน้ามีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีอักษรที่ริมขอบว่า “สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปรมราชาธิราช” ด้านหลัง มีอักษรว่า “ที่รลึกการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๒๕ ปี วันที่ ๑ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก๒๖ ๑๑๒” อยู่ในช่อพุทธรักษาและช่อชัยพฤกษ์ 

การพระราชทาน 

            1.สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ และเข้าทูลละอองธุลีพระบาท ทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน โดยพระราชทานให้เป็นสิทธิไม่ต้องส่งคืน และพระราชทานเฉพาะในมหามงคลสมัยพระราชพิธิฉลองสิริราชสมบัติครบ 25 ปี วันที่ 1 ตุลาคม ร.ศ.112 และพระราชพิธีฉัตรมงคลและฉลองพระไตรปิฏกในวันที่ 11 พฤศจิกายน ร.ศ.112 

            2.ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญต้องไปลงชื่อในสมุดทะเบียนของกระทรวงมุรธาธร จึงจะประดับเหรียญนี้ได้ หากไม่ลงนามในสมุดทะเบียนฯ จะประดับเหรียญนี้ไม่ได้ ถือว่าเป็นเหรียญปลอม มิใช่ของพระราชทาน

            3.เมื่อผู้ได้รับพระราชทานสิ้นชีวิตแล้ว ผู้ได้รับมรดกเก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึกสืบไป แต่ไม่มีสิทธิประดับ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.thaimedal.com

 

Visitors: 2,214