เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ ปี 2466

เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ ปี 2466

            เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ รุ่นแรก จัดสร้างในปี พ.ศ.2466 ทรงสร้างไว้เป็นที่ระลึกในปีทีมีพระชนมายุ 65 พรรษา เสมอพระชนมายุของพระชนก

            ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์มหรือโล่ ด้านหน้าเหรียญตรงกลางมีพระนามย่อ ช.ส. เป็นตัวอักษรประดิษฐ์ไขว้กัน โดยมีลายกนกประดับทั้ง 2 ข้าง บน ช.ส.มีอุณาโลมเปล่งรัศมีโดยรอบ ด้านหลังเหรียญ เป็นคาถาอักษรขอม 4 บท และเลข ๒๔๐๒-๒๔๖๖ คาถาอักษรขอม 4 บทนี้ เป็นคาถา สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ว่า “สัมพุทธาทะยานุภาเวนะ สัพพะสันตาปะวัชชิโต สัพพะสะมัตถะสัมปันโน สีติภูโตสะทาภะวะ” แปลว่า “ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงโปรดเมตตาบันดาลให้ถึง ซึ่งความสงบทั้งปวงและสุขสันต์เสมอ” ส่วนเลข ๒๔๐๒-๒๔๖๖ เป็นปีประสูติ และปีที่ฉลองพระชนมายุนั่นเอง จำนวนการสร้างประมาณ 1000 เหรียญ

 

            สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ ประสูติ สมัยรัชกาลที่ 4 วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2402 ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน อ้าย เป็นพระโอรสของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์ กับ หม่อมปุ่น ชมพูนุช 

บรรพชา ปี พ.ศ.2416 ผนวชเป็นสามเณร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

อุปสมบท ปี พ.ศ.2422 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2480

สิริพระชนมายุ ได้ 78 พรรษา (เป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า องค์ที่ 11 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) ทรงดำรงอยู่ในตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก 16 ปี

 

Visitors: 2,214