เหรียญสมเด็จพระสังฆราช (เข) กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2463

เหรียญสมเด็จพระสังฆราช (เข) กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2463

            เหรียญสมเด็จพระสังฆราช (เข) กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2463 เพื่อเป็นทีระลึกในพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมายุครบ 60 พรรษา 

            ลักษณะเป็นเหรียญทรงรูปไข่ หูในตัว ด้านหน้าเหรียญเป็นพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ครึ่งพระองค์ผินพระพักตร์ทางซ้ายของเหรียญ เบื้องบนเป็นรูปเพชรเปล่งรัศมี อันหมายถึง "วชิร" เบื้องล่างเป็นอักษร "อริยกะ" ซึ่งเป็นอักษรที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประดิษฐ์ขึ้นอ่านว่า "มนุสสฺนาโค วชิรญาณวโรรส" ด้านหลังเหรียญเป็นอักษรอ่านว่า "อภิวาทน สีลิสฺส นิจจํ วฺฑฒาปจายิโน จตฺตาโรธมฺมา วฑฺฒนฺติ อายุวณฺโน สุขํ พลํ" ล่างสุดเป็นเลข “๒๔๖๓” ซึ่งหมายถึงปี พ.ศ. ที่จัดสร้างเหรียญนี้

 

            สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เสด็จสถิต ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ได้รับมหาสมณุตตมาภิเษกเมื่อปี พ.ศ.2453 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรงพระอิสริยยศ 11 พรรษา สิ้นพระชนม์เมื่อปี พ.ศ. 2464 พระชันษา 61 ปี

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

 

Visitors: 2,965