พระชัยวัฒน์ ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์แซยิด

พระชัยวัฒน์ ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์แซยิด

            พระชัยวัฒน์ ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์แซยิด นับเป็นวัตถุมงคลที่พระพุฒาจารย์ (มา) ได้สร้างขึ้นในยุคแรกๆ เพื่อแจกเป็นที่ระลึกในวาระที่ท่านเจ้ามามีอายุครบ 60 ปี ใน พ.ศ.2440            

พุทธลักษณะองค์พระปฏิมาประทับนั่งสมาธิแบบขัดราบ บนฐานอาสนะบัวเกลี้ยง ฐานล่างบานกว้างออก หล่อแบบลอยองค์ก้นกลวง เป็นพระเนื้อโลหะ