เหรียญงานพระราชพิธีรัชมงคล (ย่อ) ปี พ.ศ.2450 (ร.ศ.126) เนื้อเงิน

เหรียญงานพระราชพิธีรัชมงคล (ย่อ) ปี ..2450 (..126) 

เนื้อเงิน

            เหรียญงานพ