เหรียญกษาปณ์ ร.5 หนึ่งบาท ปี ร.ศ.127 เนื้อเงิน

เหรียญกษาปณ์ ร.5 หนึ่งบาท ปี ร.ศ.127 เนื้อเงิน

เหรียญกษาปณ์รัชกาลที่ 5 ราคา 1 บาท ด้านหลังประทับตราช้างไอยราพรต ร.ศ.127
หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า "เหรียญหนวด" หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "เหรียญช้างสามเศียร"
ลักษณะโดยรวม ด้านหน้าเหรียญเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หันข้าง
มีข้อความภาษาไทยว่า "จุฬาลงกรณ์