เหรียญรัชมังคลาภิเษก พระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน

"เหรียญรัชมังคลาภิเษก พระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน"