พระกริ่งสวนเต่า

"พระกริ่งสวนเต่า"
พระกริ่งสวนเต่า เป็นพระกริ่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ได้โปรดให้สร้างขึ้นหลังจากเสด็จกลับจากประพาสยุโรปเมื่อประมาณ พ.ศ.2451
ในการสร้างพระกริ่งครั้งนี้ เพื่อพระราชทานแด่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารใกล้ชิด เพื่อให้นำไปใช้ เวลาไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
พระกริ่งสวนเต่าเป็นพระพิธี ในการจัดพระราชพิธีเทหล่อพระกริ่งสวนเต่า ได้จัดพ