เหรียญหลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง

เหรียญหลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง กะไหล่เงิน รุ่นแรก


วัดสร้อยทอง แต่เดิมชื่อ วัดซ่อนทอง สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ.2394 ไม่ทราบนามและประวัติของผู้สร้าง สันนิษฐานว่าคงเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายมาจาก เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) ในสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อมาในปี พ.ศ.2484 เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดประสบภัยทางอากาศได้รับความเสียหายอย่างหนัก ภายในวัดมีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะทองเหลือง นามว่า หลวงพ่อเหลือ สร้างจากโลหะที่เหลือจากการหล่อพระประธาน ในปี พ.ศ.2445 ภายในเกศของหลวงพ่อบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ 5 พระองค์ ต่อมาในปี พ.ศ.2484 ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณที่ตั้งวัดอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ เป็นผลให้หลายส่วนของวัดได้รับความเสียหายจากแรงระเบิด แต่ปรากฏว่า หลวงพ่อเหลือ กลับไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด จึงได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากชาวบ้านมาโดยตลอด ปลายปี พ.ศ.2488 ประชาชนได้ช่วยกันบูรณะวัด และก่อสร้างอาคารเสนาสนะขึ้นใหม่ วัดสร้อยทอง ได้รับการยกฐานะจากวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2545 วัดสร้อยทอง มีปูชนียวัตถุมากมาย บริเวณโดยรอบวัด เป็นชุมชนที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่หลายพันหลังคาเรือน บรรยากาศจึงมีความคึกคักจอแจไปบ้าง สำหรับความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่ภายในวัด มีไม่ค่อยเห็นมากนัก ด้วยพื้นที่วัดมีค่อนข้างจำกัด บริเวณพุทธาวาส และตามกุฏิพระภิกษุสงฆ์ มีความสะอาดสะอ้านร่มรื่น เยื้องมาด้านหน้าติดกับสำนักงานกลางวัดสร้อยทอง มีการดูแลปัดกวาดเป็นอย่างดี บริเวณด้านในวัด เป็นที่ตั้งของพระอุโบสถ มีความสวยงามและสะอาดสะอ้าน แสดงให้เห็นถึงการจัดระบบการทำความสะอาดเป็นอย่างดี 

ส่วนหลวงพ่อเหลือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด หลวงพ่อเหลือเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์มีการเททองหล่อในสมัยหลวงปู่เบี้ยวเป็นเจ้าอาวาสในปี พ.ศ.๒๔๕๔ หล่อจากทองเหลืองที่เหลือจากการหล่อพระประธานพร้อมกับพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ จึงได้ชื่อว่า หลวงพ่อเหลือ ภายในเกศขององค์หลวงพ่อเหลือแต่เดิมสามารถเปิดออกได้ มีการบรรจุพระธาตุของพระอรหันตสาวก ๕ พระองค์ คือ 

๑.พระธาตุของพระสารีบุตรเถระ 
๒.พระธาตุของพระโมคคัลลานเถระ 
๓.พระธาตุของพระสีวลีเถระ 
๔.พระธาตุของพระองคุลีมาลเถระ 
๕.พระธาตุของพระภิกษุณีพิมพาเถรี 

ส่วนเหรียยรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกสร้างในปี 2499 สร้างโดยหลวงพ่อรวยซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในช่วง 2485 - 2507 ซึ่งท่านเป็นพระที่มีกิตติคุณปรากฎในด้านวิปัสนากรรมฐาน เป็นที่เคารพของชาวบ้านแถบนั้นมา เหรียญนี้จัดเป็นเหรียญรุ่นแรก เป็นเหรียญหลักเหรียญยอดนิยมของวงการ ใครที่บูชาล้วนแต่เหลือ ในทุกด้านทั้งความอุมดมสมบูรณ์ เงินทอง โภคทรัพย์ต่าง ๆ สมดั่งชื่อหลวงพ่อ แต่ด้วยจำนวนการสร้างที่ไม่มาก จึงหายากในปัจจุบัน คนพื้นที่ต่างหวงกันมากครับ 

Visitors: 2,565